תקנון

 
ברוכים הבאים ללוח מקום1 בישראל mcom1 www.mcom1.co.il(להלן: "האתר")

תחילת השימוש באתרים ובתכניהם מעידה על הסכמת הגולש ואישורו לתנאי השימוש. על כן, אנא קרא/י את תנאי השימוש בעיון ובקפידה:

אין להעלות למערכת האתר תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או תכנים העשויים לפגוע בפעילות המערכת. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעלות למערכת תכנים מהמפורטים להלן :

" כל תוכן המהווה לשון הרע כמשמעו בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965.

" כל תוכן המהווה פגיעה בפרטיות כמשמעה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.

" כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, יחידים או קבוצה, לרבות כל תוכן בעל אופי פורנוגרפי ו/או טורדני ו/או עוין.

"כל תוכן המשדל לזנות או פריצות בתשלום או בחינם  אסורים  בלוח מקום1 ,

"כל תוכן העובר על החוק הישראלי אסורים בהחלט בלוח מקום1,

בנוסף לכל האמור בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לא לפרסם מודעות  או למחוק מודעות או לתקן או להשמית מילה או כל דבר אחר על פי שיקולם האצמי בלי שום מתן הסבר כזה או אחר ובלי התראה מוקדמת  ולא תשמע כל תביעה, טענה או דרישה כלפי האתרים כל שהיא לבעלי האתר מכל סוג שהוא,

לוח מקום1 : www.mcom1.co.il  או מי מטעמו רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי, והם רשאים למחוק תכנים אלו בכל עת וללא הסבר.

תכנים הנמסרים לפרסום באתר הלוח מקום1:, www.mcom1.co.il   יהיו מטבע הדברים גלויים לכל משתמש/ת באינטרנט ועל כן לא יישא אתר לוח מקום1 www.mcom1.co.il לתגובות שיקבלו המפרסמים באתר או לכל תוצאה שתגרם בעקבות התגובות הנ"ל.

אתר  www.mcom1.co.il אינו נושא באחריות לתכנים הנמצאים באתר ובשל כך אינו נושא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למפרסם/מת ו/או למשתמש/ת ו/או לגולש/ת או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

השימוש באתר הוא באחריות בלעדית ומלאה של הגולש/ת ו/או המשתמש/ת בלבד ולא תשמע כל תביעה, טענה או דרישה כלפי האתרים בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות ו/או התגובות לפרסום באתר.

עיצוב האתר לרבות תוכנה, קוד מחשב, טקסטים, קבצים גרפיים ואחרים וסימני מסחר, הן של האתרים והן של המפרסמים בהם, הינם רכוש האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, ללא הסכמתו בכתב של בעלי האתר או מי מטעמם, מראש. 

שינוי תנאי השימוש
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי . תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם. והאחריות על הגולש באתר להיתעדכן לגבאי השינויים בתנאים והחוקים של האתר, האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, עיצובו וזמינות השירותים והתכנים הניתנים בו ללא צורך בהודעה מראש.

זכויות יוצרים
כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של הנהלת האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, שמות וסימניו המסחריים של האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאתר שמורים להנהלת האתר. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש. 

המערכת רשאית לפי שיקול דעתה, אם כי אינה חייבת, למחוק כל הודעה ו/או ידיעה שאינן עומדות בתנאי התקנון, וכן רשאית להרחיק כל משתמש שאינו עומד בתנאי 
הנהלת האתר רשאית להוריד בלא התראה מראש ובלא כל הודעה מוקדמת מודעת פרסום או מוצר פרסומי אחר שלא שולם בגינו או ששיק ששלם המזמין בגין שרות פרסומי או אחר לא כובד ע"י המזמין.
 

באמצעות הגלישה ו/או השימוש באתר, נותן הגולש/ת את הסכמתו/ה לכך שהאתר יבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותי האתר, וכן הסכמתו/ה לכך שהאתר יוכל להשתמש במידע לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או שמירה על איכות השירות ותקינותו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יוכל האתר:

" למסור את פרטי המשתמש/ת ו/או הגולש/ת לאחרים, עפ"י סמכות שבדין.

" לעשות שימוש פנימי בפרטי המשתמש/ת ו/או הגולש/ת ובמידע שמסרו.

בהסכמתו לתקנון זה, נותן/ת המשתמש/ת ו/או הגולש/ת את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש שמסר בעת הרשמתו/ה לאתר לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווק באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלו/ה.

האתר אינו נושאים באחריות לתוכנם של אתרים אשר מקושרים בקישורית (לינק) לאתר  וכן אינו מתחייב לכך שהקישורים שימצאו באתר יובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או שתוכנו מהימן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על האתר.

הפרת תנאי תקנון זה תוביל לפיצוי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרה זו .

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר היינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב.    

       הנהלת האתר רשאית מדי פעם לשנות את מדיניות הפרטיות בהתאם לשינויים ועדכונים מהותיים הנדרשים מהפעלת האתר. כל שינוי או עדכון כאמור יפורסם באתר ויהיה בתוקף מרגע פרסומו.