התחברות לאתר
שלום אורח,
אנא הכנס את פרטיך:
אימייל  נא להזין את כתבות האימייל שלך על מנת להיזדהות למערכת
סיסמא  נא להזין את הסיסמא שלך על מנת להזדהות במערכת
לקוח חדש |  שכחתי סיסמא
יד 1

ביקורת ועריכה של דוחות כספיים

דוחות כספיים נועדו לתאר מצב של ישות חשבונאית -
הם מופקים בסוף תקופה חשבונאית וניתן להבחין, לרוב, בדוחות רבעוניים, חצי שנתיים ושנתיים.

קיימים ארבעה דוחות בסיסיים:

1. מאזן שהוא בעצם דו"ח על המצב הכספי, אשר כולל בין היתר מידע על מצב הנכסים, ההון העצמי וההתחייבויות הכספיות.
2. דו"ח שני הוא דו"ח על התוצאות הכספיות (רווח והפסד).
3. דו"ח נוסף הוא על השינויים בהון העצמי.
4. הדו"ח האחרון הוא על תזרימי המזומנים שכוללים השקעות, מימון פעילות שוטפת וכדומה.

בדוחות כוללים גם ביאורים לדוחות הכספיים שמתארים את עיקרי פעילות הישות ואת המדיניות החשבונית שלה. הביאורים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות וחשיבותם רבה להבנת הישות ופועלה. דו"חות כאלו מונפקים לחברות ציבוריות ופרטיות, ולגופים עסקיים אחרים.

סיוע בקבלת החלטות

דוחות כספיים של חברות ציבוריות מונפקים לפחות פעמיים בשנה ואילו חברות פרטיות יכולות להסתפק בדו"ח שנתי.
יחד עם זאת, לא אחת מבקשים מנהלי החברות הפרטיות לקבל לידם מאזני ביניים הנחוצים להם כדי לתכנן את הפעילות העסקית העתידית, להחליט על השקעות והוצאות, על חלוקת דיווידנדים וכדומה. דוחות אלו מונפקים ברציפות בידי מחלקת הנהלת חשבונות עבור חברות פרטיות ועל פי דוחות העבר ניתן לערוך השוואות על הפעילות, הצלחת העסק, דריכתו במקום או חלילה שקיעתו ונסיגתו לאחור. הדוחות הכספיים נערכים על ידי רואי חשבון על סמך נתונים שמוזנים להם על ידי החברות עצמן. כל דו"ח מותאם למגזר שבו הוא פועל: חברות בע"מ, מלכרים, חברות ציבוריות ממשלתיות, ביטוח, בנקים וכדומה.

שימושים בדו"חות כספיים

הדוחות משמשים גורמים פיננסיים ואנשים פרטיים לצורך הערכת מצב העסק. משקיעים וברוקרים יכולים לקבל החלטה אם להשקיע בחברה הנסחרת בורסה. בנקים וגופים פיננסיים אחרים יכולים להחליט על מתן הלוואות ואשראי או על תנאיהם. ספקים יכולים להחליט על תנאי אספקת המוצרים. רשויות ממשלתיות נעזרות בהם לצורך קביעת מיסוי נדרש. במכרזים ממשלתיים נדרשים הצגת אישורים על דוחות כספיים או הגשת דוחות מסוימים כתנאי בסיסי להשתתפות במכרז. כעמידה בדרישות רגולציה וכדומה. מתעניינים אחרים הם מנהלים ועובדים,  התקשורת לסוגיה, מתחרים ועוד.

רואה חשבון כאיש מקצוע וכיועץ

רואי חשבון בעלי ניסיון יודעים להכין את הדוחות ולהציג להם ביאורים. חשיבות הדוחות הכספיים הינה רבה למנהלי העסק, לבעלי  המניות, ובמקרים שונים, גם לציבור המשקיעים ולמתעניינים אחרים. רואה חשבון יכול להיווכח, למשל, שלעסק הפסדים גדולים הגורמים להתחייבויותיו לעלות על נכסיו. במקרה כזה ובמקרים דומים הוא יכול להעיר הערת אזהרה על עתידו כעסק חי, ולהערה כזאת יש משמעות רבה מאוד.  במקרים רבים, הדוחות יכולים להצביע על כשל זמני או מתמשך באחד מהמרכיבים בפעילות. למשל: נטילת אשראי מוגזמת, רווח קטן מדי לעומת ההשקעות, עלויות שכר גדלות ביחס לרווח ולהכנסות וכדומה. חשיבות רואה החשבון מקצועי ומסור חורגת מהאקט של הכנת הדוחות. במקרים רבים, הוא גם מייעץ וממליץ על דרכי פעולה, וכן מסייע בקבלת החלטות.

>> זקוקים לשירותי ביקורת דו"חות כספיים לעסק שלכם? לחצו כאן.